A leeg A

Armoe de baasArmoe de baas?!

Het perspectief van de voedselbanken

Op 2 december had de Sociale Alliantie haar jaarlijkse overleg met de coördinerende bewindspersoon voor armoedevraagstukken. Dat was voor de laatste keer met staatssecretaris Ahmed Aboutaleb. Hoofdonderwerp was het project 'Armoe de baas?!'
In de volgende alinea's passeren de onderwerpen de revue die in dat gesprek aan de orde kwamen.

Overheidsbeleid en voedselbanken

Het project 'Armoe de baas' heeft opgeleverd dat het bestaan van voedselbanken kritische vragen oproept over de gebruikelijke hulpverlening en over maatschappelijke solidariteit. Daarnaast heeft het project praktische lessen opgeleverd voor een verbetering van de samenwerking tussen gemeenten en voedselbanken. De Sociale Alliantie hoopt dat de staatssecretaris tijdens de bestuurlijke conferentie op 3 december 2008 aandacht wil vragen voor de lessen die het project Armoe de baas hebben opgeleverd.

Schuldhulpverlening

In het kader van de aanpak van problematische schulden heeft het kabinet eind 2007 een aantal maatregelen genomen om het verstrekken van kredieten moeilijker te maken. Daarnaast is het van belang om de positie van de schuldenaar te versterken. In een recent rapport vraagt de landelijke organisatie van de sociaal raadslieden (LSOR) aandacht voor misstanden bij de invordering van schulden. Recent heeft de LSOR daar nog een rapport aan toegevoegd over de incassokosten die vaak de grens van het redelijke verre overschrijden.
De Sociale Alliantie is benieuwd naar de stappen van het kabinet om de verbetering van de rechtspositie van schuldenaren te bewerkstelligen.
Ook vraagt de Sociale Alliantie aandacht gevraagd voor de positie van vrouwen die een einde hebben gemaakt aan een huwelijkse relatie. Signalen over (huiselijk) geweld en verwaarlozing baren zorgen: die hebben negatieve gevolgen voor betrokken vrouw en eventuele kinderen. Ook worden vrouwen aangesproken op de opgebouwde schuldenlast en verantwoordelijk gesteld voor de daden van een (ex)partner. De Sociale Alliantie wil met Fondsen als Cordaid deze problematiek in kaart brengen en via gesprekken met betrokken vrouwen en via expertmeetings verbetervoorstellen in kaart brengen. Er ligt een vraag voor financiering bij het ministerie van SZW.

Participatiebeleid

Onlangs is opnieuw in een studie over laagbetaalde arbeid in Nederland aangetoond dat het minimumloon tussen 1980 en 2005 25 tot 30% is achtergebleven bij de prijsstijging en 28 tot 34% bij de gemiddelde loonontwikkeling. Het percentage laagbetaalde banen is in die periode verdubbeld: van 5,9% in 1979 tot 11,5% in 2005. Nederlanders werken minder uren in goed betaalde banen en meer uren in laag betaalde banen: het aantal werkende armen neemt toe! Daarnaast duurt de omvangrijke armoede onder uitkeringsgerechtigden voort en neemt het percentage mensen dat langdurig in armoede verkeert toe.
Het minimumloon en de uitkeringen werden de laatste 25 jaar anders behandeld dan de andere lonen. Deze handelwijze heeft geleid tot een structurele uitholling van de koopkracht van het sociaal minimum. Aanvankelijk heeft de landelijke overheid de ogen gesloten voor de negatieve gevolgen van deze handelwijze en ontwikkeling. Naderhand werd - overigens in wisselende mate - geprobeerd deze negatieve gevolgen te verzachten via aanvullend beleid van de lokale overheid.
De Sociale Alliantie is benieuwd in hoeverre de staatssecretaris deze analyse deelt en wat mogelijke consequenties zijn voor het te voeren beleid.
De Sociale Alliantie onderschrijft het uitgangspunt dat een betaalde baan de beste remedie is tegen armoede, mits er sprake is van een leefbaar minimum inkomen. Nogmaals wordt bij het kabinet aangedrongen op een extra verhoging van het sociaal minimum.

Armoedebestrijding

Aandringen op een zodanig landelijk inkomensbeleid dat voorkomen wordt dat minima tengevolge van de geldcrises en de dreigende economische recessie nog verder achterop raken. De huidige economische situatie plaatst de overheid steeds dwingender in een positie om sturing te geven aan de markt. Deze positie kan worden benut om de koopkracht van de minima op peil te houden en extra te versterken. Dat getuigt van een gevoel van solidariteit en rechtvaardigheid en het stimuleert de economie dicht bij huis.
Dit kabinet heeft ertoe bijgedragen dat de gemeentelijke overheid meer mogelijkheden en financiële ruimte heeft om een beleid te voeren van gerichte inkomensondersteuning voor de minima. Het kabinet moet er op toezien dat deze ruimte daadwerkelijk wordt gebruikt voor het geven van die ondersteuning. Een verdere vereenvoudiging van de regelgeving rond de inkomensondersteuning kan hierbij behulpzaam zijn. Gedacht kan hierbij worden aan het ambtelijk en categoriaal toekennen van voorzieningen.
Bij het bevorderen van het goed gebruik van minimavoorzieningen moet ervoor gezorgd worden dat gemeenten er actiever op toezien dat mensen goed worden geïnformeerd. En dat gemeenten van tijd tot tijd controleren of minima die bij hen bekend zijn wel optimaal gebruik maken van deze voorzieningen. In dat kader wordt de staatssecretaris verzocht het kabinet voor te stellen om de kwijtscheldingsregelingen voor gemeentelijke heffingen en waterschapsheffingen naar boven bij te stellen en gemeenten de vrijheid te geven deze normen gelijk te maken aan de normen die gehanteerd worden bij het eigen gemeentelijke minimabeleid.
Bij verschillende gelegenheden heeft de Sociale Alliantie aangedrongen op een adequate oplossing van de problematiek van de gekorte AOW. Het kabinet heeft een aantal maatregelen in overweging genomen. Gevraagd wordt om een nadere verduidelijking hiervan en er wordt doorgevraagd op de toereikendheid van de voorgenomen maatregelen.
De Alliantie hoopt dat de twijfels die in het veld leven over de mogelijke negatieve gevolgen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) door het kabinet kunnen worden weggenomen.
De Alliantie is erg benieuwd of de staatssecretaris een eerste schets kan geven van de effecten van de convenanten met gemeenten om de armoede onder kinderen en jongeren terug te dringen.

Aanbieden 'Armoede Live'

Stichting CliP heeft onlangs een studie uitgebracht die een analyse geeft - in beeld, woord en geluid - van vijf trends in een rijke samenleving: stijgende uitgaven, instabielere inkomsten, losser samenleven, toenemende druk tot zelfontplooiing, toenemende complexiteit van de samenleving. Deze trends hebben ongelijke effecten. Ze treffen de burgers die langdurig moeten rondkomen van een minimum extra zwaar. Het boek geeft armoede een plek in de groeiende rijkdom van een werkende en consumerende samenleving. Het daagt allen uit om stil te staan bij geijkte denkbeelden over armen en armoede.
Het boek is aangeboden aan staatssecretaris Aboutaleb, als ondersteuning en aansporing om in zijn nieuwe functie van burgemeester van Rotterdam zich te blijven inzetten voor een verbetering van de positie van mensen met de laagste inkomens.
Zie ook de website van 'Armoede Live!'

Ger Ramaekers

  • 'Armoe de baas' kan worden besteld door € 10,- (prijs is inclusief porto) over te maken op postbanknummer 4270067 ten name van Stichting CliP. Onder vermelding van 'Voedselbank' en uw adresgegevens.
  • 'Armoede Live', inclusief de film op DVD, kan worden besteld door € 14,90 (prijs is inclusief porto) over te maken op postbanknummer 4270067 ten name van Stichting CliP. Onder vermelding van 'Armoede Live' en uw adresgegevens.
  • Klik hier om een verslag te lezen van de presentatiebijeenkomst over 'Armoe de baas?!' voor de kerken.

Externe link:

  • Klik hier om naar de website van de Sociale Alliantie te gaan.

naar boven

Naar startpagina project 'Armoe de baas?!'

Naar overzichtspagina projecten

 

Armoe de baas